خبرخوان

اخبار

كوكوشنل يا آل پاچينو؟چارلي چاپلين يا گاندي؟ نقاشان بزرگ اين بافت را در تابلو نقاشي خودشان پنهان كرده اند و به شما اجازه مي دهند چگونگي تشخيص رنگ و بافت و فرم چهره را تصور كنيد زيباست كه آنها روح خود و احساس خلق شادي را براي شما فراهم مي سازند